w ,

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

Czy zajęcia rozwijające umiejętności uczenia np. ukierunkowane na kształcenie kompetencji językowych mogą zostać uznane jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się edukacja oświata

Czy zajęcia rozwijające umiejętności uczenia np. ukierunkowane na kształcenie kompetencji językowych mogą zostać uznane jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Czy zajęcia rozwijające umiejętności uczenia mogą zostać uznane jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej? Odpowiedź na pytanie

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się powinny być ukierunkowane na podnoszenie efektywności uczenia się. Według mojej interpretacji zajęcia te powinny uwzględniać to JAK się uczyć, a nie CZEGO się uczyć.

Trudno ocenić, czy proponowane w pytaniu zajęcia mogą być zaplanowane jako zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Chodzi o brak znajomości programu tych zajęć i celów. Natomiast, jeśli mają to być zajęcia nauki drugiego języka obcego, to według mojej opinii nie spełnią one kryteriów zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, choć mogą wpłynąć na podniesienie efektywności uczenia się tego języka.

Uzasadnienie

Zgodnie z §  14 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się. W uzasadnieniu do rozporządzenia, w którym wprowadzono tę formie pomocy ustawodawca wyjaśnia:

Wśród form pomocy psychologiczno-pedagogicznej proponuje się dodanie nowej formy, tj. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, bowiem zgodnie z upoważnieniem ustawowym do wydania projektowanego rozporządzenia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna wspomagać nie tylko rozwój uczniów, ale również efektywność uczenia się. Efektywne uczenie się uzależnione jest od wyboru właściwej metody uczenia się, w zależności od zakresu merytorycznego przedmiotu nauki oraz umiejętności rozpoznania czynników wpływających na ten proces. Istotne jest nabywanie przez uczniów umiejętności sprawnego czytania ze zrozumieniem oraz technik wspomagających zapamiętywanie.

Intencja ustawodawcy dotyczy więc raczej działań w zakresie sposobów uczenia się a nie treści. Jednocześnie rozwijanie kompetencji językowych uczniów może sprzyjać podnoszeniu efektów uczenia się języków. Jednak nie mogą to być stricte zajęcia nauki języka.

Zapamiętaj!

Omówienie zasad organizacji zajęć rozwijających umiejętności uczenia się zawarto w poradniku dla dyrektorów.

Czytaj też:

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. W sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1280 t.j.) – §  14

Marzenna Czarnocka
Ekspert Portalu Oświatowego

seniorzy pomoc dps dom pomocy społecznej emerytura trzynastka świadczenia maląg

Seniorzy dostaną wsparcie. Rząd obiecuje im jeszcze więcej pieniędzy

zadłużenie polski dług publiczny progi ostrożnościowe agencje ratingowe średnia unijna

Zadłużenie Polski jest rekordowe! Tak źle z finansami jeszcze nie było