w , ,

Ogromne zmiany w przepisach od 1 kwietnia. Oto PEŁNA LISTA zmian w prawie

Politycy od kwietnia 2023 roku zafundowali nam sporo zmian w obowiązujących przepisach i kodeksach. Publikujemy pełną listę tego, co nas czeka.

upadłość konsumencka 2020 przepisy wniosek osoby fizyczne wniosek o upadłość konsumencką

Od 1 kwietnia wchodzi w życie sporo nowych zmian w obowiązujących przepisach. W zasadzie trudno wskazać grupę obywateli naszego kraju, których zmiany te by nie dotknęły. Politycy postanowili zmodyfikować prawo dotyczące nie tylko kodeksu pracy, ale też wiele innych ustaw.

To się zmienia od 1 kwietnia. Pełna lista zmian w przepisach

 • W kwietniu sporo nowego politycy zafundowali jeśli chodzi o przepisy dotyczące kodeksu pracy. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą niektóre zapisu kodeksu. Jakie nowości dotkną pracowników i jakie nowe obowiązki będą mieli pracodawcy?
 • Od 1 kwietnia obowiązywać będą nowe stawki za wypadki przy pracy lub chorobę zawodową. Wykaz konkretnych kwot publikujemy poniżej.
 • Od 28 kwietnia zaczną obowiązywać nowe regulacje w prawie budowlanym. Dotyczyć będą głównie kwestii najbardziej kontrowersyjnej, czyli świadectw charakterystyki energetycznej.
 • Kwiecień powita nas również zmianami jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest legalny oraz jeśli posiadają nadany numer PESEL. Zmiany dotyczą m.in. ubiegania się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Duże zmiany w kodeksie pracy 2023. Co politycy przegłosowali?

Poniżej publikujemy ogólny wykaz zmian w obowiązującym kodeksie pracy, które wejdą w życie na wiosnę 2023 r. jest następujący (na podstawie informacji zawartych na portalu Infor.pl):

 • Wprowadzenie możliwości pracy zdalnej. Praca na odległość została szczegółowo uregulowana
 • Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych.
 • Zmiana w zakresie umów o pracę na okres próbnyumowę o pracę na okres próbny będzie zawierało się na okres nieprzekraczający: a) 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy b) 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.
 • Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie u innego pracodawcy.

 • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego dla pracownika od pracodawcy w zakresie stosunku pracy (np. informacja o składkach na ubezpieczenia społeczne).
 • Dodatkowe informacje dla pracowników wysyłanych do innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego w celu świadczenia pracy za granicą.
 • Przejście do innych form zatrudnienia. Możliwość wnioskowania przez pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Dodatkowa ochrona pracowników przez rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem. Pracodawca nie może prowadzić przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy w przypadku: a) wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy b) jednoczesnego pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą c) dochodzenia udzielenia informacji przez pracodawcę o warunkach zatrudnienia lub ich zmianie d) skorzystania z prawa zwrotu kosztów szkolenia oraz wliczenia czasu szkolenia do czasu pracy.
 • Zamiany w umowach na czas określony – m.in. oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony powinno wskazywać przyczynę uzasadniająca to wypowiedzenie.
 • Obowiązek pracodawcy informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu.
 • Szkolenia zapewniane przez pracodawcę – szkolenia będą odbywały się na koszt pracodawcy oraz w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika będzie wliczał się do czasu pracy.
 • Dodatkowe przerwy w pracy. Przerwy te wlicza się do czasu pracy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut; jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut; jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.
 • Przyznanie prawa 2 dni lub 16 godzin do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.
 • Przyznanie prawa do 5 dni urlopu opiekuńczego.

 • Zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem..
 • Wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko do 4. roku życia może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową.
 • Zmiana zasad wykorzystywania urlopu rodzicielskiego.
 • Zmiany w przepisach dotyczących korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.
 • Ustalenie nowych wymiarów urlopu rodzicielskiego dla pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej lub występujących o adopcję dziecka.
 • Pracodawca będzie zobowiązany do dopuszczenia pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu na warunkach nie mniej korzystnych, od tych, które obowiązywałyby, gdyby nie korzystał z urlopu.
 • Nowe przepisy dotyczące elastycznej organizacji pracy (pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia może złożyć wniosek o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy).
 • Sankcje dla pracodawcy za nieinformowanie pracownika o warunkach jego zatrudnienia i za nieudzielenie pracownikowi odpowiedzi na wniosek.

Wyższe odszkodowania za wypadki przy pracy od 1 kwietnia 2023 r.

Od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej zostały wyraźnie podniesione.

 • 1269 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 1269 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 22 212 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 22 212 zł – z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 114 231 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 57 115 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 114 231 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 114 231 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 22 212 zł – gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 57 115 zł – gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Zmiany w przepisach regulujących ubezpieczenia społeczne

W kwietniu wejdą też ważne zmiany dotyczące ubezpieczeń społecznych osób korzystających z urlopów rodzicielskich.

 1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okres ustalony jako czas urlopu rodzicielskiego będzie wynosił 70% podstawy wymiaru zasiłku.
 2. Pracownica ma możliwość wyboru wysokości zasiłku macierzyńskiego, który będzie pobierany w okresie urlopu rodzicielskiego. I tak przyjęte przepisy przewidują, aby: kobieta otrzymywała 100% zasiłek za cały okres korzystania z urlopu macierzyńskiego, natomiast za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego oboje rodzice mieliby prawo do 70% zasiłku albo kobieta w ciągu 21 dni miałaby prawo złożyć do pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wypłacanie jej 81,5% zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, przy czym za okres 9 tygodniowej nieprzenoszalnej części tego urlopu dla ojca dziecka przysługiwałby zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.
 3. W przypadku niewykorzystania w pierwszym roku życia dziecka ani jednego dnia urlopu rodzicielskiego – na wniosek pracownika/ubezpieczonego następowałoby wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego do 100% podstawy zasiłku macierzyńskiego, a zasiłek macierzyński za urlop rodzicielski wykorzystywany w kolejnych latach życia dziecka byłby płatny na poziomie 70% dla obojga rodziców.

Obowiązkowe świadectwa charakterystyki energetycznej

28 kwietnia zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Świadectwo trzeba będzie przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży
 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wynajęty

Świadectwo należy również zamieścić w widocznym miejscu dla budynków:

 • o powierzchni użytkowej powyżej 250 mkw. zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów
 • o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 mkw., w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone).

Także inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 mkw.  zabudowy przeznaczone do własnych celów mieszkaniowych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Zezwolenie na pobyt czasowy obywateli Ukrainy – jakie zmiany?

Od 1 kwietnia obowiązuje nowa regulacja, która umożliwi obywatelom Ukrainy (przebywającym na terytorium Polski legalnie i z dokumentem z nr PESEL ze statusem „UKR„) ubieganie się o:

 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Obywatel Ukrainy nie musi składać wniosku osobiście ani przedstawiać ważnego dokumentu podróży przy złożeniu wniosku. Do wniosku powinien dołączyć kopię ważnego dokumentu podróży (mimo braku obowiązku przedstawienia dokumentu podróży) oraz powiadomienie o nadaniu nr PESEL ze statusem „UKR.

Wniosek można wypełnić za pośrednictwem portalu https://przybysz.duw.pl/ lub https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/, a następnie wysłać pocztą wydrukowany, podpisany wniosek lub zgłosić się po przydzielenie terminu osobistego złożenia za pośrednictwem strony https://wizyta.duw.pl.

żabka ceny produktów

Pracuje w Żabce. Zrobiła zdjęcia i wrzuciła je do internetu. To się dzieje z dnia na dzień!

papieskie kremówki w pendolino

Papieskie kremówki w Pendolino i konduktorzy w barwach Watykanu. Tak PKP uczci śmierć papieża