w ,

Czym grozi nieprzestrzeganie BHP w pracy? Tego lepiej się wystrzegać. Można stracić fortunę

Przestrzeganie przepisów BHP niesie obopólną korzyść dla pracownika i pracodawcy. Niestety nie w każdym przedsiębiorstwie strony zainteresowane są egzekwowaniem z góry narzuconych zasad.

nieprzestrzeganie przepisów bhp gdzie zgłosić

Jednak trzeba mieć na uwadze, że łamanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy mogą nieść za sobą przykre konsekwencje zarówno dla przełożonego, jak i podwładnego. Jakie? Wszystko zostało wyjaśnione poniżej!

Obowiązujące przepisy BHP

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy ustalane są przez ustawodawcę, a więc nie są one zależne od przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników. Z tym że na jego barkach  spoczywa obowiązek przygotowania miejsc pracy tak, aby nie zagrażały zdrowiu i życiu pracowników.

Pracodawca zmuszony jest uwzględnić wszystkie aspekty, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego podwładnych. Ta kwestia dotyczy środków ochrony indywidualnej i grupowej, zabezpieczenia pracowników przed wypadkami w miejscu zatrudnienia, bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń oraz wyposażenia technicznego, a także zapewnienia wykonania zaleceń lekarza, który sprawuję opiekę medyczną nad pracownikami.

Przedsiębiorca musi powiadomić swoich podwładnych o obowiązujących w firmie przepisach i egzekwować ich przestrzeganie. Jeżeli chce i ma taką możliwość może do tego zadania wskazać inną osobę. Z kolei pracownicy muszą przestrzegać przepisów i zadbać o bezpieczeństwo swoje i współpracowników.

Na nich spoczywa też odpowiedzialność za porządek i ład w miejscu pracy, stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, poddawanie się badaniom okresowym i kontrolnym oraz dbałość o stan maszyn, narzędzi i sprzętu.

Jeżeli na terenie zakładu pracy doszło do wypadku, to pracownik niezwłocznie musi poinformować o tym swojego przełożonego. Co więcej, powinien też brać udział w szkoleniach BHP, instruktażach i testach z tego zakresu.

Łamanie przepisów BHP przez pracodawcę – kary

W przypadku, gdy pracodawca nie przestrzega przepisów BHP, może zostać ukarany karą grzywny w wysokości 1000 do nawet 30 000 złotych. Niezależnie od tego, czy w zakładzie pracy wydarzył się wypadek, czy też nie. Samo nieprzestrzeganie zasad nałożonych przez ustawodawcę jest podstawą do nałożenia kary.

Natomiast, gdy pracownik ulegnie wypadkowi, to może on żądać od pracodawcy odszkodowania. Jego wysokość zależna będzie od okoliczności wypadku oraz stanu zdrowia podwładnego. Przełożony może zostać też postawiony przed odpowiedzialność karną, jeśli w wyniku jego uchybień dojdzie do przestępstwa np. śmierci pracownika. Zresztą zgodnie z ustawą zawartą w kodeksie karnym.

Nieprzestrzeganie przepisów BHP. Gdzie zgłosić?

Łamanie przepisów BHP przez pracownika również nie jest dozwolone. W momencie, gdy nie będzie trzymał się ustalonych zasad, to będzie jednoznaczne z naruszeniem obowiązków pracowniczych.

W takiej sytuacji może zostać ukarany karą porządkową, upomnieniem, naganą lub nawet karą pieniężną. Jeżeli nagminnie dopuszcza się naruszeń przepisów BHP lub zrobił to jednorazowo, ale jego zachowanie skutkowało bądź mogło skutkować szkodą na rzecz innych pracowników lub firmy, to może zostać zwolniony dyscyplinarnie, czyli bez wypowiedzenia umowy.

Wszelkie skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych należy zgłaszać bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy. Można to zrobić w formie zarówno pisemnej, jak i faksem lub pocztą elektroniczną. Można również skorzystać ze specjalnego formularza e-skargi lub osobiście.

Artykuł powstał we współpracy z anco.com.pl

PILNE. 3 tys. zł nowego dodatku dla rodzin. Rząd podjął decyzję późnym wieczorem

jackowski o wojnie najnowsze przepowiednie dla polski

Mroczna wizja jasnowidza Jackowskiego. Wskazał datę. „Będzie się mówiło o ohydnym czynie ludzkości’