w , ,

Zasady organizacji kształcenia dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu

Zasady organizacji kształcenia dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu rodzą pytanie. Czy dziecko 2,5 letnie posiadające orzeczenie o niepełnosprawności…

zasady organizacji kształcenia dziecka niepełnosprawn przedszkole

Zasady organizacji kształcenia dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu rodzą pytanie. Czy dziecko 2,5 letnie posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz opinie z poradni o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju może zostać przyjęte do oddziału przedszkolnego (3-4 latki)? Czy wymagany jest w tym przypadku nauczyciel wspomagający lub dodatkowa pomoc nauczyciela mimo iż w orzeczeniu nie ma na ten temat zapisu/ wskazania?

Zasady organizacji kształcenia dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu?

Dziecko 2,5 letnie może być przyjęte do przedszkola. Należy mu zapewnić warunki wychowania przedszkolnego określone w orzeczeniu. (art. 31 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, §  5 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Przepisy nie określają, jakie szczególne przypadki mogą uzasadniać potrzebę przyjęcia dziecka 2,5-letniego do przedszkola. Wydaje się, że niepełnosprawność i potrzeba zapewnienia dziecku kompleksowego wsparcia jest uzasadnieniem dla takiego działania.

W przypadku przyjęcia dziecka, przedszkole powinno zapewnić:

  1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne. Wszystko odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
  3. zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Do tego możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
  5. integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
  6. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym (§  5 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych).

Potrzeba zatrudnienia dodatkowej kadry powinna być wskazana w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z §7 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych dodatkowe zatrudnienie – nauczyciela z przygotowaniem w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, pomocy nauczyciela – dokonywane jest z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli więc w orzeczeniu nie zaleca się wsparcia przez dodatkowo zatrudnionego nauczyciela czy ze strony pomocy nauczyciela, to należy wnioskować, że zespół orzekający nie ustalił takiej potrzeby.

POLECAMY:
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

Zapamiętaj!

Przedszkole nie musi zatrudniać dodatkowej kadry, jeśli nie znajduje to uzasadnienia w orzeczeniu. Dlatego warto pamiętać, że konieczne jest zatrudnienie dodatkowej kadry w takim zakresie, w jakim konieczna jest rzetelna realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego konkretnego dziecka.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j.) – art. 31 ust. 3
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2020.1309 t.j.) – §  5 i 7

awaria czajki trzaskowski kolektor warszawa zrzut ścieków nieczystości

Kolejna awaria Czajki. Rafał Trzaskowski zostanie odwołany?

14 emerytura kiedy ile dla kogo 2021 wysokość świadczenia waloryzacja

14 emerytura. Znamy szczegóły. Ile dostaną emeryci i kto otrzyma więcej?